Denizciler Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri,
1996 y?l?ndan bu yana ?mar Bankas?,Telsim, Adabank,Rumeli Holding, Aras Kargo ,Akbank gibi Türkiye'nin ?nde gelen ?irketlerinin Bilgi ??lem b?lümlerinde Sistem destek hizmeti vermi? olan Bora Denizciler taraf?ndan ?anakkale ve ?evresindeki firmalar?n ihtiya? duyduklar? bilgi teknolojileri destek hizmetlerini kar??lamak ve kurumsal firmalardaki bilgi teknolojileri sistem destek hizmet standartlar?n?n ?anakkale ve ?evresindeki firmalarda da yayg?nla?mas? amac?yla kurulmu? olup 1 Ekim 2015 tarihinde faaliyete ba?lam??t?r.
?anakkale ilindeki faaliyetlerinin yan?nda 1 Aral?k 2015 Tarihinde Band?rma, Erdek, Marmara, Manyas ve G?nen , 1 Haziran 2016 Tarihinde de Ayval?k, Burhaniye, Edremit, G?me? ve Havran ?evresinde de hizmet vermeye ba?lam??t?r.
Denizciler Bilgisayar i?in mü?terilerine "güven ve kaliteyi" ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti ?er?evesinde sunmak birinci ?nceliktir.


?? Ortaklar?m?z

Bir Neta? ?irketi olan BDH - Bili?im Destek Hizmetleri Türk Telekom,Bankalar ve Devlet Kurumlar? ba?ta olmak üzere bir?ok firmaya dan??manl?k, stratejik d?? kaynak kullan?m?, donan?m ve destek hizmetleri sa?lamaktad?r.
Bilgi teknolojileri alan?nda mü?terilerinin ihtiya?lar?n? kar??lamak ve verimlili?ini artt?rmak amac?yla, deneyimli ve yetkin ekibiyle en uygun tasar?m, ??züm ve servis deste?ini sa?lamaktad?r.
Mü?terilerine; bilgi teknolojileri, iklimlendirme cihazlar?, ?deme kaydedici cihazlar, gü? elektroni?i ve elektronik güvenlik sistemleri gibi farkl? alanlarda, entegre hizmetler, proje tasar?m? ve uygulama, sahada kurulum, bak?m, onar?m, garanti ve 7/24 sat?? sonras? destek hizmetleri vermektedir.
Teko Bili?im Hizmetleri, uzman kadrosu ile Türkiye bili?im sekt?ründe faaliyet g?steren kurumsal ?irketler i?in profesyonel servis hizmetleri sunmaktad?r. Operasyonel olarak düzenlenen d??kaynak hizmetleri ihtiyaca g?re ürün veya proses bazl? olarak dizayn edilmekte, üretilmekte ve gereken titizlik ile yürütülmektedir.
Promet, uzun y?llara dayanan sekt?rel deneyime sahip bir ekip taraf?ndan 2008 y?l?nda kuruldu. Bilgi teknolojisi yat?r?mlar?nda dan???lacak güvenilir bir kaynak olma hedefi ile, ??züm odakl? profesyonel yap? ve pro-aktif anlay?? ile hizmet sunmaktad?r.
Data Market Bilgi Hizmetleri Ltd. ?ti. bünyesinde HP Yetkili Teknik Servisi olarak yola ??kan destek birimimiz, büyüyen i? hacmi ile 2012 y?l?nda, D724 Bili?im Hizmetleri Tic. A.?. ünvan? alt?nda bilgi teknoloji hizmetlerini sunmaya ba?lam??t?r.


H?zmet Sa?lad???m?z F?rmalar (REFERANSLARIMIZ)

?ube,Atm ve Pos Cihazlar? Kurulu? ve Destek Hizmetleri
Borusan Network Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ube Cihazlar? Kurulu? ve Destek Hizmetleri
Dhmi Teknolojik cihazlar?n?n Destek Hizmetleri
Network Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ubeler Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ddaa Bayilerinde Kullan?lan Teknolojik Cihazlar?n Kurulum, Bak?m ve Destek Hizmeti.
?ubeler,Atmler Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ubeler,Kurulum ve Destek Hizmetleri
Kurulum, Destek, Bak?m Hizmetleri
Denizbank ?ubelerinde Kullan?lan S?ramatik,E-gi?e vb. Cihazlar?n?n Kurulum ve Teknik Destek Hizmetleri.
Wincor Atm Cpk Montaj ve Upgrade Projesi
Ganyan Bayilerinde Kullan?lan Teknolojik Cihazlar?n Kurulum, Bak?m ve Destek Hizmeti.
Network Saha Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ubeler Kurulum ve Destek Hizmetleri
?ubeler Kurulum ve Destek Hizmetleri
Network Kurulum ve Destek Hizmetleri
Wincor Atm Cpk Montaj Projesi

Liste Alfabetik S?ral?d?r.